Dans..!

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
 Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
(Muhibbi-Kanuni Sultan Süleyman Han)

KÂNUNÎ VE FRANSA

Bütün mem­le­ke­tler­de, hat­ta is­lâm dün­ya­sı­nda bile bir me­de­ni­yet alâ­me­ti ola­rak ka­bul edi­len ve genç ih­ti­yar her­kes ta­ra­fın­dan ic­ra edi­len dans de­nen şey, ilk de­fa Kâ­nu­nî Sul

tan Sü­ley­man Hâ­n za­ma­nın­da Fran­sa’da ya­pıl­ma­ya baş­lan­mış­tı. O za­man Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun sı­nır­la­rı Av­ru­pa’nın or­ta­la­rın­da idi ve Fran­sa’ya da­ya­nı­yor­du. Bu dan­sın ilk ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı du­yan Kâ­nu­nî Sultan Süleyman Hânın, Fran­sa Kra­lı’na yaz­dı­ğı ta­ri­hî mek­tup ay­nen şöy­le­dir:
“Ben ki, kırkse­kiz kral­lı­ğın ha­ka­nı Kâ­nu­nî Sul­tan Sü­ley­man Hâ­nım. Se­fi­rim­den al­dı­ğım ra­po­ra gö­re, mem­le­ke­ti­niz­de dans na­mı al­tın­da­ki gay­ri ahlâ­ki şe­yin ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu mes­muu şa­hâ­nem ol­muş­tur. Hem­hu­dut ol­mak­lı­ğı­mız do­la­yı­sıy­la, iş bu re­za­le­tin mem­le­ke­ti­me de si­ra­ye­ti ih­ti­ma­li mü­vâ­ce­he­sin­de Nâ­me–i Hü­ma­yu­num ye­di­ni­ze vu­su­lün­den iti­ba­ren der­hâl son ve­ril­me­di­ği tak­dir­de, biz­zat Or­du­yu Hü­ma­yu­num­la ge­lip men’e muk­te­di­rim!..”
Bugünkü Türkçe’ye çevrildiğinde şöyledir:
“Ben, 48 kral­lı­ğın ha­ka­nı Kâ­nu­nî Sul­tan Sü­ley­man Hâ­nım. El­çim­den al­dı­ğım ra­po­ra gö­re, mem­le­ke­ti­niz­de dans na­mı al­tın­da­ki gay­ri ahlâ­ki şe­yin ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu­nu duy­dum. Hu­dut kom­şu­su ol­du­ğu­muz­dan do­la­yı, bu re­za­le­tin mem­le­ke­ti­me de geç­me ih­ti­ma­li­ne kar­şı, bu mek­tu­bun eli­ne­ geç­ti­ği an­dan iti­ba­ren der­hâl son ve­ril­me­di­ği tak­dir­de, biz­zat Or­dum­la ge­lip bu­nu ben ya­sak­lar­ım!..”
Ham­mer ta­ri­hin­de, bu mek­tup üze­ri­ne, Fran­sa’da dan­sın tam 100 yıl ya­sak edil­di­ği be­lir­ti­lir…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: