Archive for Ocak, 2016

Dans..!

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
 Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
(Muhibbi-Kanuni Sultan Süleyman Han)

KÂNUNÎ VE FRANSA

Bütün mem­le­ke­tler­de, hat­ta is­lâm dün­ya­sı­nda bile bir me­de­ni­yet alâ­me­ti ola­rak ka­bul edi­len ve genç ih­ti­yar her­kes ta­ra­fın­dan ic­ra edi­len dans de­nen şey, ilk de­fa Kâ­nu­nî Sul Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın